องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

นายประสงค์ สะสมวัฒนกูล
นายก อบต.ภูซาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อข้ามลำเหมืองพร้อมถมดินหลังท่อ บ้านฮวก หมู่ที่ 3

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 61 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตรูปตัววี บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 4

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 58 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อทางเข้าบ่อขยะบ้านสถาน หมู่ที่ 5

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 52 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายคอนกรีต ฝายฮ่องแฮ่ บ้านทุ่งแขม หมู่ที่ 9

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 58 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงก่อสร้างวางท่อข้ามลำเหมือง บ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ที่ 13

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 5470 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 58 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก)

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 59 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อพีวีซี)

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 22 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นสนาม สำหรับ ศพด.อบต.ภูซาง

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 24 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นายธิ สุปินะ)

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 21 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก)

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 21 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องเสียงตู้ลำโพงเอนกประสงค์)

เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 20 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 24 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาสาดับไฟป่า ตามโครงการเตรียมการป้องกันระงับอัคคีภัยและหมอกควันไฟป่าช่วงฤดูแล้ง ประจำปี พ.ศ 2564

เมื่อ 29 มกราคม 2564 | อ่าน 23 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกฝายลำเหมืองทุ่งสลี และฝายทุ่งดงทุ่งสัน บ้านสถาน หมู่ที่ 1

เมื่อ 26 มกราคม 2564 | อ่าน 24 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกฝายลำเหมืองเก้ามื่น บ้านหนองเลา หมู่ที่ 8

เมื่อ 26 มกราคม 2564 | อ่าน 24 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคา จ้างขุดลอกฝายปัว บ้านธาตุภูซาง หมู่ที่ 10

เมื่อ 26 มกราคม 2564 | อ่าน 20 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกฝายร่องงู บ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ที่ 13

เมื่อ 26 มกราคม 2564 | อ่าน 21 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.ภูซาง

เมื่อ 25 มกราคม 2564 | อ่าน 21 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 25 มกราคม 2564 | อ่าน 21 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

เมื่อ 25 มกราคม 2564 | อ่าน 24 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮวก หมู่ที่ 12

เมื่อ 19 มกราคม 2564 | อ่าน 20 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮวก หมู่ที่ 12

เมื่อ 19 มกราคม 2564 | อ่าน 18 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกฝายห้วยปางเปื๋อย บ้านนาหนุน หมู่ที่ 2

เมื่อ 04 มกราคม 2564 | อ่าน 18 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกฝายหลวง บ้านทุ่งติ้ว หมู่ที่ 6

เมื่อ 04 มกราคม 2564 | อ่าน 17 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกฝายทุ่งป่าคา บ้านทุ่งกระเทียม หมู่ที่ 11

เมื่อ 04 มกราคม 2564 | อ่าน 21 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกฝายทุ่งต้นผึ้ง บ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ที่ 13

เมื่อ 04 มกราคม 2564 | อ่าน 21 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างวางท่อข้ามลำเหมือง บ้านฮวก หมู่ที่ 3

เมื่อ 04 มกราคม 2564 | อ่าน 20 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างวางท่อข้ามลำเหมืองทุ่งตึ้ด บ้านสถาน หมู่ที่ 5

เมื่อ 04 มกราคม 2564 | อ่าน 20 ครั้ง